01

شناسایی فرآیندها و روشها

بهبود فرآیندها و مهندسی مجدد آنها با مکتوب شدن فرایندهای حال حاضر سازمان و تحلیل عملیات توسط کارشناسان صنایع صورت می گیرد

02

اصلاح و بازنویسی فرآیندها و روشها

با توجه به استانداردهای مدیریت کیفیت ISO9001 تمامی فرآیندها و عملیات سازمان مورد تجدید نظر و متناسب با شرایط سازمان بازنویسی می شود

03

طراحی و تدوین چارت سازمانی

متناسب با استراتژی منابع انسانی، چارت سازمانی سلسله مراتبی، پروژه ای، وظیفه ای، ماتریسی، افقی، بخشی، شبکه ای، خطی، مبتنی بر تیم و دایره ای تدوین می گردد

04

تبیین شرح وظایف و حدود اختیارات

متناسب با چارت سازمانی شرح وظایف و مسئولیت های هر شغل تعیین و برای جذب نیروی جدید شرایط احراز آن تبیین می گردد

05

مستند سازی آیین نامه ها و گردش کارها

در مراحل پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ایزو ۹۰۰۱ (ISO 9001) تمامی فرآیندها و آیین نامه ها و گردش کار بین واحدها می بایست مکتوب و به صورت مستند موجود باشد

06

آموزش پرسنل و مدیران

در راستای پیاده سازی عملیاتی استاندارد ایزو 9001 ، فرهنگ سازی از طریق آموزش فرآیندها، شیوه ها و کار گروهی به کارمندان و مدیران سازمان صورت می پذیرد

07

ارائه گواهینامه مدیریت کیفیت ایزو

پس از طی مراحل بالا، دریافت گواهینامه ایزو 9001 برای سازمان مقدور می باشد و متناسب با خواست و اراده سازمان، گواهینامه معتبر ISO9001 اروپا اخذ می گردد

جهت دریافت راهنمایی و توضیحات بیشتر درخواست خود را ثبت نمایید تا در اسرع وقت با شما تماس حاصل شود

ارسال درخواست