فلسفه کیافرین
کیافرین با بهره گیری از متخصصان دانا و مجرب، ضمن تعامل با شرکتهای بین المللی و بکارگیری دانش روز، سعی بر ایجاد تحول متقارن و پایدار در بنگاه های اقتصادی دارد.
باور داریم ایجاد هماهنگی بین واحدها و یکپارچگی در انجام فرآیندهای مطالعاتی، برنامه ریزی و اجرایی سازمان از طریق رهبری تیم های متخصص در تعامل با یکدیگر، منجر به ارائه خدمات کارا و اثر بخش به کسب و کارها می شود.

➕ حقوق مادی و معنوی مشتریان، توسعه فرهنگ کار گروهی و مسئولانه، سرمایه انسانی و پیشرفت میهنمان ایران از مهم ترین ارزش های کیافرین است.

یک رسالت بر وزن نامش و یک هدف نقش شده در نشانش
کیافرین به معنای “فرمانروای با شکوه” به استعاره از کوروش کبیر فرمانروای با شکوه ترین دوران تاریخ ما و خالق منشور حقوق بشر و با الهام از نشان چلیپای گردونه مهر آریایی “قدیمی ترین نماد و اندیشه تمدن جهان با بیش از هفت هزار سال قدمت” خلق شد.
چلیپای گردونه مهر آریایی از دو پاره خط هم اندازه تشکیل شده که در نقطه مرکز به هم عمودند و به سمت خاصی احساس کشیدگی ایجاد نمی شود و چشم به سمت مرکز که پرتوی فروغ بیکرانه و حقیقت است جذب می شود. گردونه مهر آریایی مظهر پیمان، دوستی و مودت، عشق و مهر، شجاعت و قهرمانی، راستی و استواری، توانایی و پهلوانی است.
چلیپا عدد چهار و شکل مربع را در ذهن تصویر می کند و فلسفه آن اشاره بر مفاهیمی چون چهار عنصر اصلی هستی آب و باد و آتش و خاک، چهار فصل سال، چهار خلط اصلی خون، بلغم، سودا، صفرا و همچنین در معماری چهارباغ، چهارطاق، چهارسو، چهار ایوان و چهار بخش دارد. دو بازوی مساوی چلیپا ضمن اینکه بر هیچ حرکتی تاکید ندارد، هیچ راستایی را نیز ارزشمند تر از راستای دیگر نشان نمی دهد و در این نشان توازن، تعادل و تقارن در نهایت است.
اکنون که دانستیم همواره نظم و هماهنگی جهان آفرینش الگوی تمامی ابعاد زندگی انسان بوده و اندیشه نیک انسان مظهر خرد آفریدگار است، حال برای انجام رسالت خود مسیری روشن را ترسیم کردیم و از تشبیه سازمان به جهان هستی، رمز پیروزی و فرمانروایی با شکوه هر سازمان را برقراری تعادل و توازن بین چهار رکن اصلی تولید – مارکتینگ – مالی – نیروی انسانی می دانیم.

شعار کیافرین با هدف تاکید بر تعهد و خبرگی در ارائه خدمات، برگرفته از بیت زیبای سعدی در باب تدبیر است.


چو خواهی که ضایع نگردد کار
به ناکاردیده مفرمای کار

سعدی