01

تجزیه و تحلیل داده های حسابداری

هدف از تجزیه و تحلیل داده های حسابداری، پیدا کردن سرنخ‌های داده‌ها (جریان پول نقد، جریان هزینه، بهای تمام شده، سود خالص و ناخالص) است و پس از کاوش داده‌های حسابداری، از آن می‌توان برای تصمیم گیری و اجرای سریع‌تر برنامه‌های عملی استفاده کرد

02

انتخاب نرم افزار مالی مناسب

پیش از خرید نرم افزار حسابداری، درخواست ها و نیاز های پرسنل حسابداری و فروش مورد بررسی قرار می گیرد تا ماژول های مورد نیاز انتخاب شود و متخصص مدیریت مالی کیافرین مناسب ترین نرم افزار را انتخاب می نماید. البته لازم به ذکر است در صورت موجود بودن نرم افزار مالی سعی می شود نرم افزار قبلی مورد استفاده قرار گیرد

03

تعریف گزارش های فصلی و سالیانه

مهم ترین عامل برای تصمیم گیری های مدیریت در حوزه استراتژی های مالی، مدیریت سرمایه، قیمت تمام شده و سود سرمایه، گزارش های مالی صحیح و در عین حال متنوع است

04

بودجه بندی و افزایش بهره وری

یکی از وظایف مدیریت مالی بودجه بندی برای واحد های عملیاتی سازمان همچون منابع انسانی، مارکتینگ، تولید و ... است. بودجه بندی عملکردی با تأکید بر ارتباط بین مخارج و نتایج حاصل از آن به کارایی و اثربخشی و صرفه اقتصادی منابع تأکید دارد

05

تعیین منابع برای تامین وجوه نقد و کنترل نقدینگی

موضوعاتی نظیر تامین وجوه نقد و کنترل نقدینگی و صورت جریان وجوه نقد ازاهمیت فوق العاده برخوردار است که با ارزیابی فرصت ها و مخاطرات تجاری و نگاه به تاریخچه جریان وجوه نقد باید بهترین تصمیم رو گرفت

06

تدوین شاخصهای کلیدی عملکرد واحد مالی

شاخص های کلیدی عملکرد به سازمان کمک می‌کند تا مسیر حرکت به سمت اهداف را مشخص و اندازه‌گیری کنیم. واحد مالی هم به عنوان یکی از واحد های عملکردی سازمان باید قابل ارزیابی و سنجش باشد